plaatje

Coachcontract en voorwaarden

Coachcontract / Werkafspraken:

 

Gegevens cliënt(en)       

Naam:

Geboortedatum:

thuisadres:

Postcode en plaats : Amsterdam

Telefoon:

E-mail:

Functie:

Werkzaamheden:

 

Gegevens coach:

Niels van Santen ingeschreven bij de NOBCO (aansluitnummer 30614)

Geboortedatum: 10-02-1974

Telefoon: 06-16080517

Email: info@nielsvansanten.nl

 

 

Je hebt ervoor gekozen een coach- of een relatiecoachtraject aan te gaan. Dit is een samenwerking tussen jou/jullie en mij met een door jou gesteld doel. Hieronder kun je dit doel en de aanleiding voor het coachtraject invullen. Een helder doel helpt je om de juiste resultaten te behalen!

 

 

Aanleiding:

 

 

Doel van de coaching is:

Werken aan de realisatie van je doelen is een creatief en motiverend proces dat energie van je vraagt maar je ook veel oplevert. Voor het bereiken van jouw doelen heb je met mij een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Tijdens het traject hebben we een wederzijdse werkrelatie op basis van gelijkwaardigheid.

Van mij kun je verwachten:

Deskundige begeleiding en ondersteuning bij je ontwikkeling; dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning; Ik garandeer je te allen tijde een vertrouwelijke behandeling; dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na jouw goedkeuring;  wel houd ik me het recht voor collegiaal overleg te hebben in het kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt geanonimiseerd plaats.

Het welslagen van je coachtraject is in hoge mate afhankelijk van je eigen inzet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling;

Van jou verwacht ik:

dat je actief en open meewerkt in het coachingproces; dit betekent dat je in alle openheid de gesprekken houdt met mij coach; dat je geen informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; dat je je houdt aan de afspraken die je met mij maakt; dat je je reflectieverslag en eventuele huiswerkopdrachten ook daadwerkelijk uitvoert.

 

Ethische gedragscode NOBCO en Klachtenreglement

Ik werk volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO) en ik ben lid van deze beroepsorganisatie. De Ethische Gedragscode en het Klachtenreglement van de NOBCO kun je op de website vinden, op verozek stuur ik je deze per  mail toe.

 

Personal Coaching is een persoonlijk proces 

Haal er dus zoveel mogelijk uit! Leg een werkmap of -schrift aan, waarin je alles, wat in dit traject aan de orde komt, vastlegt en bewaart. Maak tijdens en zeker na de gesprekken aantekeningen. Tijdens deze gesprekken worden zaken geanalyseerd en op een rij gezet. Ook worden je wellicht vragen gesteld waar je niet direct antwoord op weet, schrijf ze op, zodat je er later meer aandacht aan kunt besteden. Door aantekeningen te maken en door, na het gesprek, een gespreksverslag te maken, houdt je voor jezelf vast wat voor jou belangrijk is en kun je de rode draad in je proces ontdekken en vasthouden.

Doe eventuele ‘huiswerk’-opdrachten en maak aantekeningen van je ervaringen. Noteer en bewaar alles wat voor je van belang is in je werkmap: de inhoud en resultaten van de gesprekken en de daar gemaakte afspraken; de door jou gemaakte opdrachten; de ontwikkelingen die je doormaakt en de inzichten die je verkrijgt.

Ik verwacht naar aanleiding van ieder gesprek, een reflectieverslag van je.  Maak dit bij voorkeur op de dag waarop je het gesprek hebt gehad. Dit verslag is voor jou een middel om vast te houden wat voor je van belang was in het gesprek en dient voor mij als feedback. Ik kan dan beter sturing geven aan de inhoud van je traject, en een en ander beter op jouw proces aanpassen.

Uiteindelijk ben jij verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling; je geeft zelf vorm en inhoud aan je ontwikkelingsproces, en daarmee aan je eigen leven!

 

Het reflectieverslag

Je staat stil bij je persoonlijk en professioneel functioneren en je wensen, doelen en mogelijkheden voor de toekomst. Stilstaan bij is nadenken over, reflecteren op. In dit kader is reflectie gericht op het verwerven van inzicht

 

in en bewustwording van je functioneren, je wensen, je doelen, belemmeringen en mogelijkheden. Je gaat meer bewuste keuzes maken, je leert anders omgaan met obstakels, je ziet nieuwe, andere perspectieven. Dit is een creatief en motiverend proces dat niet makkelijk is, en je zeker energie zal kosten maar je ook nieuwe energie oplevert. Ik begeleid je in dit proces.

 

Evaluatie en rapportage  

Tussenevaluatie(s) vind(t)(en) plaats tijdens het coachtraject door middel van het invullen van een evaluatieformulier door cliënt en bespreking daarvan met mij. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zonodig de vorm en inhoud van het coachtraject bij te sturen.

Eindevaluatie vindt plaats na afloop van het coachtraject door middel van het invullen van een eindevaluatie formulier door cliënt en bespreking daarvan met mij.

 

Enkele praktische zaken

 

Aanvang coaching

Het eerste gesprek vindt plaats op    om    uur.

 

Duur, tijd en plaats van de sessies

Een sessie duurt 75 of 90 minuten. Dit is de tijd die ik in rekening breng. Niet in rekening breng ik de tijd voor voorbereiding, verslaglegging en evt reistijd (tenzij anders afgesproken) We hebben een traject afgesproken van voorlopig .. sessies. De coachingsessies worden gehouden bij mij op één van de locaties die ik tot mijn beschikking heb.

 

Afspraken nakomen

Ik verwacht dat je de gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt niet lukken, dan dien je uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak mij hiervan te berichten en een nieuwe afspraak te maken. Als je korter dan 24 uur van tevoren afmeldt dan zul je het honorarium voor de gemiste sessie moeten voldoen.

 

Honorarium

Het honorarium bedraagt  ,- per traject/sessie, inclusief voorbereiding & verslaglegging. Dit bedrag is exclusief BTW.

 

Wijze van betalen

Je ontvangt een factuur. ..

 

 

Datum:

 

 

Handtekening cliënt:                                                                                                                       Coach: